The Right Party

Högerpartiet bildades för ett år sen av konservativt sinnade studenter. Högerpartiet såg behovet av en konservativ röst i såväl universitetsvärlden, som i kåren.

Nu är det snart dags för val igen, och vi kommer fortsätta kampen för ett universitet fritt från politisk dogm, och en studentkår som arbetar aktivt för att förbättra kårens ekonomi.

Idag finns en rad heltidsanställda tjänstemän i Uppsala studentkår. Trots detta är aktiviteten låg i en studentkår som går med röda siffror varje år. Vänsterstyret i kåren väljer att sko sig själva på medlemmarnas pengar, samtidigt som kåren går med förlust år efter år.

Vi ser det främst i agerandet hos både s-studenter och vänsterstudenter där man vårdslöst slösar pengar på arvoderade poster oaktat om budgeten går ihop eller inte.

Högerpartiet ser även allvarligt på utvecklingen kring att universiteten allt mer har rört sig i en riktning som innebär en mer politiserad utbildning. Universiteten ska vara samhällets högborg för fritt tänkande och att utbildningen blir allt mer präglad av politisk polarisering och av ideologiska särintressen ser vi inte enbart som ett hot mot den fria akademin men också som ett hot mot vårt demokratiska samhälle.

Högerpartiets syfte kan sammanfattas följande:

  • Universitetet måste vara en fristad för fritt tänkande
  • Uppsala studentkår behöver en konservativ högerröst.
  • Stoppa slöseriet!
Vilka är era kärnfrågor?

Vi i högerpartiet vill fortsätta med vår vision för att ta tag i kårens ekonomi, och föregående år kunde vi se hur trots ett underskott i budgeten, så valde de s-studenter och vänsterstudenter att ge mer.
Högerpartiet ska dessutom vara en garant för att för att motverka den politiska vinklingen på Universitet som vi tyvärr ser allt för ofta inom många utbildningar.

Vilken är den viktigaste frågan ni vill driva?

Uppsala studentkår är värd att bevara, och det gör vi som allra bäst på två sätt. Det ena är att som nämnt ta tag i kårens ekonomiska problem. Gör vi inte det så har vi inte ens kvar en kår att driva.
Rent krasst så måste vi börja med att göra oss av med de arvoderade posterna som inte uppfyller några syften.
Vi vill se en kår som fokuserar på kärnuppgifterna, och inte svävar iväg med ogenomförbara projekt och idéer. Kårens ekonomi måste fungera, att den nuvarande kåren skor sig på medlemmarnas pengar för att införa fler arvoderade poster är för oss helt oacceptabelt.

Studentinflytande är Uppsala studentkårs huvudsakliga uppdrag. Har ni några nya idéer om hur Uppsala studentkår kan arbeta med studentinflytande?

Studentinflytandet är onekligen kårens viktigaste uppdrag. Många framsteg har gjorts för att säkerhetsställa att vi studenter får inflytande över vår utbildning i samspel med rektor och lärare. Vi i högerpartiet vill se att vi fortsätter jobba för att ge studenter mer inflytande.

På vilket sätt kommer ni arbeta för att öka studentengagemanget i Uppsala studentkår?

Vi vill se en levande studentkår. Om vi jämför aktiviteten på Uppsala studentkår med övriga kårer i Uppsala, så märker vi en klar skillnad. Frågar man en slumpvald student så vet de nog inte vad kåren egentligen gör. Därför vill vi i högerpartiet satsa på att nå ut mer till studenter, och på så sätt få de att bli mer engagerade. Detta kan vi göra genom att anordna fler sociala aktiviteter, exempelvis middagar, spelkvällar eller dylikt socialt samkväm. Det viktiga är att studenterna får upp ögonen för kåren och att kåren spelar en mer aktiv roll i studenternas vardag.

Hur tror ni att man kan göra Kårhuset mer tillgängligt för studenter?

Kårhuset används för tillfället för sparsamt. Det är bra att det finns pluggstuga där för tillfället, men det finns mycket mer potential. Vi i högerpartiet vill gärna se att man undersöker möjligheten att medlemmar kan för en billig peng hyra lokalen i antingen studiesyfte, hålla föredrag eller privata sociala aktiviteter.

Name list

No items found.
henric.colliander@gmail.com