AI and cheating: classroom exams cannot be seen as a substitute for home exams

Uppsala Student Union

  Foto:

   Sedan lanseringen av Chat GPT har frågan om AI och fusk hamnat på agendan inom universitetet. Främst inom humaniora och samhällsvetenskap där hemtentamen är vanligt förekommande har diskussioner inletts om att ersätta hemtentamen med salstentamen. Vid en del institutioner och program har detta redan blivit verklighet och förväntas bli det vid fler.  

   Uppsala studentkår ser oroande på denna utveckling. Uppsala universitet bör hantera situationen varsamt och inte fatta hastiga beslut som drastiskt ändrar utbildningen. AI är här för att stanna och bör därför hanteras med långsiktiga lösningar som är hållbara över tid. Uppsala studentkårs åsiktsprogram fastslår att examinationsformerna under en utbildning ska vara varierade. Att hemtentamen övergår till salstentamen skulle innebära att examinationsformerna istället blir mer enformiga. Salstentamen kan inte heller ses som en enkel ersättning för hemtentamen. Utbildningens inriktning och upplägg ska fortsatt vara avgörande i val av examinationsform. 

   Uppsala studentkår anser att det finns andra, mer hållbara lösningar för att bemöta den upplevda risken för ökat fusk vid hemtentamen. Att informera nya studenter om vad som är vilseledande vid examinationer är bara ett exempel. Likasåväl är krav på källhänvisning ett viktigt verktyg för att motverka fusk. Studenter behöver noggrant hänvisa till källor med sidnummer och kombinera flera källor i samma uppgift. I nuläget är denna färdighet något som AI inte kan ersätta. Uppsala universitet bör även se över på vilket sätt hemtentamen används. Istället för att stapla fakta bör hemtentamen användas för att påvisa studentens förmåga att analysera och reflektera, någonting som AI saknar förmågan att göra.

   Uppsala studentkår vill också understryka att den stora majoriteten av studenterna inte fuskar, och vill inte heller göra det. Det är av största vikt att frågan hanteras ansvarsfullt och med stor eftertanke för att fortsatt säkerställa utbildning av hög kvalitet.

   More posts

   Urholkningen av högre utbildning och lärarledd tid

   Sverige har minst lärarledd tid inom högre utbildning i Europa. Det påvisar Eurostudent, en internationell undersökning som vartannat år jämför studenters ekonomiska och sociala villkor i olika europeiska länder. I följande inlägg kommenterar Uppsala studentkår avsaknaden av lärarledd tid i undervisningen och hur detta kan härledas till en systematisk urholkning av högre utbildning i Sverige idag.

   Learn more