Student Representation

Student representation exists to give students a say in their own education. A student representative represents the students' views wherever decisions are made or prepared at the university that affect the students' education or situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul- och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Search
Type of assignment
Area
Hist-fil
language skills
educated faculty
Teofak
Samfak
Medfak
Number of meetings per semester
1
20

Vacancies

X vacant posts
Showing X entries
Teologiska institutionens pedagogiska dagar 2024 med studentmedverkan: Undervisningsdilemman i religionsvetenskap – kollegial undervisningsutveckling
Department of Theology

Faculty of Theology

Undervisning i religionsvetenskap tangerar ofta värdeladdade ämnen såsom antisemitism, islamofobi, religionskritik och postkolonialism. Detta innebär att lärarna kan ställas inför svåra undervisningsdilemman i mötet med studenter som har varierande förhållningssätt till religion. För att rusta lärarna med konkreta redskap som hjälper dem att hantera undervisningsdilemman, har Teologiska institutionen erhållit pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA) för ett projekt kring metoden didaktisk utvecklingsdialog, där lärare i samarbete med studenter identifierar och utvecklar strategier för att hantera pedagogiskt utmanande situationer. Du är nu välkommen att ansöka om att delta i Teologiska institutionens pedagogiska projekt Undervisnings- dilemman i religionsvetenskap – kollegial undervisningsutveckling som genomförs under 2024. I projektet kommer studenter att delta med sina erfarenheter från undervisningsdilemman i lärosalen. Här finns möjligheter för studenter att kunna arbeta konkret med att påverka undervisningen. Projektet ger också möjlighet för blivande ämneslärare att reflektera över lärarrollen och tänkbara dilemman i förhållande till sin egen kommande undervisning. Projektet kommer att inkludera studentmedverkan vid dessa tillfällen: 11 juni kl 9.00–13.00 (inkl. lunch), 11 oktober kl 9.00–13.00 (inkl. lunch), 6 december kl 9.00–13.00 (inkl. lunch). Det är obligatoriskt att delta vid samtliga tillfällen. Vi söker nu studenter som är intresserade av att delta i projektet. Du som vid slutet av HT 2023 har läst minst 30 hp på Teologprogrammet eller Religionsvetarprogrammet vid Teologiska institutionen är välkommen att ansöka. Vi eftersträvar en god fördelning av studenter mellan programmen. Vid behov kommer urval att göras. Max 5 studenter kommer att kunna delta. Antagna och deltagande studenter kommer att erhålla ett arvode samt ett intyg. Detaljerad information om upplägg sänds ut till de anmälda och antagna deltagarna.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

remuneration

3 000 kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

12/15/23

-

12/6/24

Programråd för psykologprogrammet - Institutionen för psykologi
Department of Psychology

Faculty of Social Sciences

Programrådet ansvarar för att bevaka integriteten och innehållet i institutionens program. Det innebär ett ansvar för att innehållet i programmet uppfyller den utbildningsplan som gäller för programmet på ett balanserat sätt, inklusive ansvar för programmets utveckling, förnyelse och samordning.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

1

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Basic level

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Rekryteringsgruppen för anställningar vid Medicinska fakulteten

Faculty of Medicine

The recruitment team handles matters concerning employment as a professor and teaching positions for which a doctoral degree is a requirement under the University's employment regulations. The Recruitment Group also deals with promotion cases.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Arbetsgrupp för framtidens VFU vid Universitetssjukvårdsstyrelsen

Faculty of Medicine

Arbetsgruppen för framtidens VFU ligger under universitetssjukvårdsstyrelsen (USS). Arbetsgruppens syfte är att inventera befintliga VFU-placeringar, hitta nya samt komma med förslag för att kunna utnyttja de placeringar som finns optimalt.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Grupp för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för ABM (SALV-gruppen)
Department of ABM

faculty of arts

Som studentrepresentant i gruppen för arbetsmiljö och lika villkor bidrar du till att verka för en god arbetsmiljö och att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mötestiden uppskattas till 1 timme per möte.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

2

remuneration

500kr
Language skills

Flexible

Education level

Advanced

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Utbildningsutvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
Educational evaluations

Faculty of Medicine

Du som studentrepresentant kommer vara del utav en bedömargrupp bestående av 3-4 vetenskapliga representanter och 1-2 studentrepresentanter. Utifrån den självvärdering som programkommittén för specialistsjuksköterskeprogrammet tar fram ska bedömargruppen granska hur pass väl programmet uppfyller de 11 aspekterna. Självvärderingen kompletteras med ett platsbesök hösten 2024 då bedömargruppen har möjlighet att ställa frågor och diskutera relevanta aspekter med programmets ansvariga, undervisande lärare och studenter. Granskningen av självvärderingen tillsammans med de kompletterande uppgifter som har inhämtats vid platsbesöket ligger sedan till grund för det skriftliga bedömarutlåtande som bedömargruppen vid avslutat uppdrag skickar till programkommittén. Tidsplan (i grova drag än så länge) - Bedömargruppen godkänns av områdesnämnden (december 2023) - Specialistsjuksköterskeprogrammet skickar sin självvärderingsrapport till bedömargruppen (maj 2024) - Bedömargruppen gör ett platsbesök (september 2024) - Bedömargruppen skriver ett bedömarutlåtande (oktober 2024) - Bedömarutlåtandet tillsammans med en åtgärdsplan för ev. brister förankras i områdesnämnden (senast december 2024) Efter avslutat uppdrag erhåller studentbedömare 5 000 kr i ersättning. Du som studentrepresentant får inte själv vara student på specialistsjuksköterskeprogrammet, men ska vara från ett närliggande program.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

remuneration

Per mission

5000kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

11/1/23

-

12/31/24

Undergraduate and Master Education Board (GRUMN) - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

Beredande organ för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå, behandlar bl.a. kursplaner och litteratur och undervisningsfrågor. Medverkan via Zoom ev. möjlig om särskilda skäl finns och detta meddelats på förhand. Du bör vara student på socionomprogrammet eller mastersprogrammet i socialt arbete.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

2

remuneration

Per meeting

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Undergraduate and Master Education Board (GRUMN) - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

Beredande organ för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå, behandlar bl.a. kursplaner och litteratur och undervisningsfrågor. Medverkan via Zoom ev. möjlig om särskilda skäl finns och detta meddelats på förhand. Du bör vara student på socionomprogrammet eller mastersprogrammet i socialt arbete.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

2

remuneration

Per meeting

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Work Environment Group - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

The work environment group consists of representatives of employers, employees and students and is the department's cooperation body for work environment issues. An important task is to establish an annual action plan for work environment and equal opportunities work. Participation in Zoom may be possible if special reasons exist and are announced in advance.

Type of assignment

Alternate

Meetings per term

1

remuneration

Per meeting

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Work Environment Group - Department of Social Work
Department of Social Work

Faculty of Social Sciences

The work environment group consists of representatives of employers, employees and students and is the department's cooperation body for work environment issues. An important task is to establish an annual action plan for work environment and equal opportunities work. Participation in Zoom may be possible if special reasons exist and are announced in advance.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

1

remuneration

Per meeting

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/23

-

6/30/24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.