Student Representation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. Studentrepresentanter representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul- och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Har du frågor?
Type of assignment
Area
Hist-fil
language skills
educated faculty
Teofak
Samfak
Medfak
Number of meetings per semester
1
20

Vacancies

X vacant posts
Showing X entries
Programråd samhällsvetarprogrammet vid Kulturgeografiska institutionen
Department of Cultural Geography

Faculty of Social Sciences

Ett programråd för programmet skall utses av värdinstitutionen. Ordförande i programrådet är den programsamordnare som fakultetsnämnden utser. I gruppen ska representanter för de institutioner som deltar i programmet ingå. Representanter för arbetslivet kan ingå i programrådet. Studenterna skall ingå med minst en representant. Representanter för studenter utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Även program med endast en institution inblandad skall utse ett programråd som kan utgöra ett forum där programsamordnaren/värdinstitutionen och studenterna kan diskutera programfrågor. Programrådets sammansättning skall meddelas till fakultetsnämnden.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

1

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Basic level

Start
End

7/1/24

-

6/30/25

Referensgrupp för uppföljning av de genomförda genomströmningsanalyserna av grund- och förskollärarprogrammen

Faculty of Educational Sciences

Referensgruppen kommer att bestå av (representanter för) studierektorer, kursledare, studenter, utbildningsledare och avnämare. Vi planerar för tre möten med referensgruppen, där vi kommer att Presentera uppdraget och diskutera reflektioner från genomströmningsanalyserna (sen aug. 2024) Presentera och diskutera kartläggning kring identifierade teman för insatser och utveckling (nov. 2024) Presentera och diskutera utkast till rapport (feb. 2025) För uppdraget söker vi två studentrepresentanter, en förskollärarstudent och en grundlärarstudent.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

3

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

8/26/24

-

2/28/25

Referensgrupp för att utvärdera ramkursplanen för VFU (ämneslärare)

Faculty of Educational Sciences

Planen är att gruppen ska ses två gånger under hösten och mötena beräknas ta två timmar. Troligtvis kommer det att skickas ut kortare material att läsa in sig på inför respektive möte.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

2

remuneration

Per meeting

500kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

9/2/24

-

1/15/25

Programmöte för psykologprogrammet
Department of Psychology

Faculty of Social Sciences

Som studentrepresentant i programmötet representerar man sin termin (termin 1-10). Programansvarig leder mötet och övriga deltagande från institutionen kan variera (t.ex. studierektor, studievägledare och/eller kursadministratör). Syftet med programmötet är att utbyta information och framföra aktuella synpunkter och frågor gällande psykologprogrammet. Mötet brukar äga rum en till tre gånger per termin och vi ser gärna att det finns två studentrepresentanter från varje termin.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

3

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

6/30/24

-

7/1/25

Universitetskanslersämbetet söker studenter till bedömargrupp för prövning av examenstillstånd

Faculty of Educational Sciences

I uppdraget som studentrepresentant i bedömargruppen ingår att sätta sig in i uppdraget och att tillsammans med övriga bedömare granska lärosätenas ansökningar, genomföra intervjuer samt att delta vid bedömargruppsmöten. Uppdraget som studentrepresentant i en bedömargrupp: UKÄ söker en student för varje examenstillståndsprövning. I förstahand söker vi 1 specialpedagogstudent (för ansökan om specialpedagogexamen) och 1 speciallärarstudent (för ansökan om speciallärarexamen). Uppdraget rymmer flera sorters arbetsuppgifter. Till exempel: att delta på möten med UKÄ och övriga bedömare, att läsa lärosätets ansökan och göra preliminära bedömningar, att formulera intervjufrågor, delta i intervjuer med lärosätet och att vara delaktig i arbetet med att skriva bedömargruppens yttrande. Du behöver kunna arbeta både på egen hand och tillsammans med andra. Uppdraget är arvoderat med cirka 15.000 kronor. Tidplan och arbetsinsats: Bedömargruppens arbete planeras att påbörjas runt månadsskiftet augusti/september. Enskilt arbete kan förekomma innan dess, främst då läsning av ansökan. UKÄ:s ambition är att examenstillståndsprövningarna ska slutföras under januari 2025. Ett par dagar ägnas åt möten samt intervju med ansökande lärosäte. Möten och intervjuer genomförs i normalfallet på distans via mötesverktyget Zoom. Vid behov av resor betalar UKÄ för eventuella resor, övernattningsboenden och gemensamma måltider i samband med uppdraget.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

remuneration

Per mission

15000kr
Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

8/30/24

-

1/31/25

Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

Faculty of Medicine

Global hälsa är ett ämnesområde under utveckling, och för att anpassas till världens nuvarande tillstånd och utmaningar behövs nya sätt att definiera vad ämnet innehåller och syftar till. Vi föreslår därför ett nytt "mission statement" för global hälsa. Denna inriktning strävar efter att minska ojämlikheter och uppnå bästa möjliga hälsa för alla, samtidigt som mänsklighetens ekologiska fotavtryck måste reduceras till en hållbar nivå. Detta kräver fokus på transformativa processer och lösningar som överskrider nuvarande praxis, och som integrerar flera perspektiv och discipliner.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

2

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/24

-

6/30/24

Nationellt centrum för kvinnofrid

Faculty of Medicine

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

1

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Unspecified

Start
End

7/1/24

-

6/30/25

Programråd för Kulturentreprenörsprogrammet KEP vid Konstvetenskapliga institutionen
Department of Arts and Sciences

faculty of arts

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

remuneration

Language skills

Swedish

Education level

Basic level

Start
End

7/1/24

-

6/30/25

Programkollegium för masterprogram i mänskliga rättigheter vid Teologiska institutionen
Department of Theology

Faculty of Theology

Programkollegiet är ett forum för kontinuerlig diskussion av verksamheten vid programmet och ansvarar för programmets genomförande. Bland annat ingår det att årligen se över programmets utbildningsplan och vid behov föreslå fakultetsnämnden förändringar, säkerställa att kursvärderingar genomförs och följs upp, fatta beslut om kurslitteratur inom programmet samt årligen lämna förslag på kursplaner till fakultetsnämnden.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

3

remuneration

Language skills

Can understand Swedish

Education level

Advanced

Start
End

7/1/24

-

6/30/25

Programkollegium för masterprogram i teologi och religionsvetenskap vid Teologiska institutionen
Department of Theology

Faculty of Theology

Programkollegiet är ett forum för kontinuerlig diskussion av verksamheten vid programmet och ansvarar för programmets genomförande. Bland annat ingår det att årligen se över programmets utbildningsplan och vid behov föreslå fakultetsnämnden förändringar, säkerställa att kursvärderingar genomförs och följs upp, fatta beslut om kurslitteratur inom programmet samt årligen lämna förslag på kursplaner till fakultetsnämnden.

Type of assignment

Ordinary

Meetings per term

3

remuneration

Language skills

Can understand Swedish

Education level

Advanced

Start
End

7/1/24

-

6/30/25

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.