Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset

  Foto:

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Rapportens resultat visar att de riktlinjer som används på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet skiljer sig mellan olika program, vilket leder till att olika mycket av studenters kostnader ersätts. Uppsala universitet har universitetsövergripande riktlinjer när det gäller merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik. Dessa stipulerar däremot endast att minst 75 procent av studenternas kostnader behöver ersättas. Som ett resultat av att riktlinjerna endast stipulerar en miniminivå ersätter vissa program vid den medicinska fakulteten bara den lägsta möjliga del av studenters kostnader, medan andra ger full ersättning. Detta skapar en ojämlik situation där vissa studenter förväntas betala extra kostnader för att kunna utbilda sig. Den ökade ekonomiska påfrestningen på studenter riskerar att försätta dem i en mycket pressad sits som kan leda till ökad stress och ångest, och följaktligen flera avhopp och lägre genomströmning av utbildningarna.

   Vad vill Uppsala studentkår?

   Uppsala studentkår anser att studenter ska få full ersättning för resor och övrig logi som tillkommer när den verksamhetsförlagda utbildningen överstiger avståndet 6,5 km med utgångspunkt från universitetet. Utöver detta ska kostnader för den enskilda studenten i anknytning till praktik eller verksamhetsförlagd utbildning undvikas i så stor mån som möjligt. Detta ska vara lika för alla program på universitetet. Uppsala studentkår anser att studenter inte ska behöva betala extra kostnader för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning.

   Uppsala studentkår vill därför…

   … att studenter ska få 100 procent ersättning för de kostnader som tillkommer i samband med verksamhetsförlagda utbildningar.

   … att Uppsala universitet tar fram universitetsövergripande riktlinjer som stipulerar att 100 procent av studenters merkostnader ska ersättas vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik.

   … att ytterligare medel tillförs till lärosätena för att möta de ökade kostnaderna för verksamhetsförlagd utbildning.

   Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

   Vid frågor om Uppsala studentkårs arbete med verksamhetsförlagd utbildning eller upplysningar om rapportens innehåll, var vänlig ta kontakt med rapportens författare, Martin Edström.

   martin.edstrom@uskar.se

   More posts

   Vice-President Linnea Rydén with the front page of the report, standing at a bus stop.
   Report

   Report release: How does public transport work for Uppsala students?

   Uppsala Student Union publishes the report "How does public transport work for Uppsala's students?" - a report on ticket prices and accessibility by bus and bicycle in the student city of Uppsala. The report is a first step in Uppsala Student Union's work with public transport in the coming year.

   Learn more
   Text: Report release, A follow-up of Teacher-led time from a student perspective
   Report

   Report release: A follow-up of teaching time from a student perspective

   Uppsala Student Union the report releases a follow-up of Teacher-led time from a student perspective. The report aims to follow up on the survey on teacher-led teaching at Uppsala University since last year's report on teacher-led time and keep the issue of resource allocation in higher education alive. Uppsala Student Union hopes that the results will contribute to a continued discussion about the quality of higher education in Sweden and the importance of the meeting between teacher and student to ensure a research-oriented education.

   Learn more